Migració / 01/08/2022

PREGUNTES FREQÜENTS REFORMA REGLAMENT ESTRANGERIA 26.07.2022

Publicat per: Càritas Diocesana de Barcelona

El passat 27 de juliol de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la Reforma del Reglament d’Estrangeria (RD 629/2022, de 26 de juliol que reforma el RD 557/2011 de 20 d’abril). Aquesta reforma afecta diferents articulats vinculats tant a l’accés a la regularització com a evitar la irregularitat sobrevinguda, és a dir que persones que tenen una autorització per residir a Espanya puguin perdre la seva autorització.

Actualitzat a 30.07.2022

A quins àmbits afecta aquesta reforma?  

 • Autorització d’estança per estudis (accés a treball i possibilitat d’accedir a una residència i treball).
 • Reagrupament familiar.
 • La renovació d’autoritzacions de residència i treball, i la durada de les autoritzacions un cop renovades.
 • Flexibilització de l’autorització de residència i treball per compte propi.
 • L’accés a la regularització excepcional:
  • Arrelament social amb contracte.
  • Arrelament laboral.
  • Arrelament familiar.
  • Nou Arrelament per la formació.
  • Col·laboració amb les Autoritats.
 • Nova regulació de la figura de contractació de persones estrangeres des de país d’origen, que pretén adequar el catàleg d’ocupacions de difícil cobertura a les necessitats del mercat laboral.
 • Nova regulació de la gestió col·lectiva de contractacions a origen.

 

 1. AUTORITZACIÓ D’ESTANÇA PER ESTUDIS (art. 42 i art. 199)

 

Quantes hores a la setmana podrà treballar l’estudiant?

La reforma estableix un augment de la jornada màxima de treball. Les persones amb autorització d’estança per estudis podran treball fins a un màxim de 30 hores setmanals, sempre que aquesta jornada sigui compatible amb els estudis.

Es podrà contractar directament a l’estudiant o caldrà fer un tràmit previ?

L’actual redactat del reglament estableix que l’autorització d’estada per estudis obtinguda en virtut de l’ article 37.1.a) autoritzarà a treballar per compte propi i aliè, sempre que l’ activitat sigui compatible amb els estudis i es tracti d’ estudis superiors, formació reglada per a l’ ocupació o destinada a obtenir un certificat de professionalitat, d’aptitud tècnica o habilitació professional. Per tant, si es donen els anteriors requisits la persona disposa d’ autorització de treball i no haurà de demanar una autorització expressa com passava amb anterioritat. 

Quin tipus d’autorització de treball pot tenir l’estudiant?

Es podrà demanar tant autorització per compte aliè, si es presenta una oferta de feina, com per compte propi, si es presenta un projecte d’autoocupació.

Fins quan durarà l’autorització de treball?

Fins a la finalització de l’autorització d’estança per estudis. Un cop prorrogada l’autorització d’estança es prorrogarà també l’autorització de treball, si continuen les circumstàncies que van donar lloc a la petició inicial.

Quant de temps ha de passar fins a poder canviar l’autorització d’estança per estudis a una autorització de residència i treball?

Fins ara es demanava tres anys fins que l’estudiant podia accedir a una autorització de residència i treball, presentant un contracte de feina. Amb aquesta reforma, a la finalització de l’estança per estudis, si l’estudiant ha superat la formació i té una oferta de feina per la qual li paguin el Salari Mínim Interprofessional (SMI) podrà modificar la seva autorització a una de residència i treball.

 

 1. REAGRUPAMENT FAMILIAR.

 

REAGRUPAMENT DE MENORS I FAMILIARS AMB CIRCUMSTÀNCIES HUMANITÀRIES (art. 54.3)

 Quina millora estableix? La reforma introdueix al reglament les darreres instruccions amb relació al reagrupament de menors (afecta també a la regularització de menors no nascuts a Espanya i que ja conviuen amb els progenitors al territori espanyol) que permeten la reducció dels mitjans econòmics exigits.

 En què consisteix aquesta reducció dels mitjans econòmics exigits?

 1. Mitjans econòmics iguals al SMI o superior o,
 2. 110% de la quantia de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) en quantia anual per a reagrupar a un menor o,
 3. 10 % addicional per cada menor fins un màxim del 150% de la quantia del IMV.

AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL INDEPENDENT DEL CÒNJUGE O PARELLA REAGRUPATS (art. 59.1)

 Quin tipus de contracte s’ha de presentar per demanar una autorització independent?

Amb la reforma s’elimina la referència a una durada concreta del contracte. Per tant, podrà presentar-se qualsevol contracte, sempre que es percebi, com a mínim, el SMI. Es podrà presentar un o diversos contractes.

RENOVACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER REAGRUPAMENT FAMILIAR (art. 61.11)

Quina durada tindrà l’autorització per reagrupament renovada?

La mateixa que la del titular de l’autorització.

Quin tipus d’autorització s’obtindrà?

Residència i treball, compte propi i compte aliè. 

 

 1. RENOVACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE RESIDENCIA I TREBALL (arts. 71 i 72)

 

Quins canvis introdueix la reforma? 

Amb caràcter general es flexibilitzen els criteris per la renovació temporal de les autoritzacions de residència i treball, per tal d’evitar la irregularitat sobrevinguda (evitar que persones que han tingut una autorització i residència puguin perdre-la per no haver cotitzat un temps mínim o no disposar de contracte en el moment de renovar).

 Quins són els requisits necessaris per poder renovar les autoritzacions de residència i treball? (s’haurà de complir un dels següents requisits)
 

 • Continuïtat en la relació laboral: que la persona continuï amb el mateix contracte que va donar lloc a la concessió de l’autorització de residència i treball o,
 • La persona ha realitzat una activitat laboral mínima de tres mesos per any d’autorització de residència i treball sempre que:
  1. Tingui un contracte de treball amb un nou ocupador i estigui d’alta a la Seguretat Social al moment de la sol·licitud o,
  2. Tingui un nou contracte de treball condicionat a la vigència de la renovació o, 
  3. L’activitat laboral s’ha interromput per causes alienes a la voluntat del treballador i estigui inscrit al SEPE (o servei català d’ocupació, SOC, en el cas de residents a Catalunya) o, 
 • S’estigui cobrant una prestació per desocupació o inserció social o, 
 • El cònjuge, o persona amb anàloga relació, disposi dels mitjans econòmics necessaris pel reagrupament familiar o,
 • La persona hagi cotitzat un mínim de 9 mesos en un període de 12, o 18 mesos en un període de 24 i sempre que la darrera relació laboral hagués finalitzat per causes alienes a la voluntat del treballador i hagi buscat treball (inscripció SEPE/SOC) o,
 • Extinció del contracte de treball o suspensió de la relació laboral com a conseqüència de que la treballadora sigui víctima de violència de gènere.

Quina durada tindran les autoritzacions inicials renovades?

Les autoritzacions inicials renovades tindran una durada de 4 anys i seran per compte aliè i compte propi.

Totes les autoritzacions de residència i treball, un cop renovades, tindran una vigència de 4 anys?

No. Les autoritzacions obtingudes per circumstàncies excepcionals (les que s’aconsegueixen estant la persona a Espanya des d’una situació d’irregularitat administrativa) són autoritzacions excepcionals, i no autoritzacions inicials. Al cap d’un any des de la primera obtenció, en la seva majoria, s’han de modificar -que no renovar- a residència i treball inicial: no serà fins la següent renovació  que la persona obtindrà una autorització de 4 anys, compte propi i compte aliena.

Exemple 1: Autorització de residència i treball obtinguda a país d’origen: primera autorització 1 any, segona autorització 4 anys.

Exemple 2: Autorització per circumstàncies excepcionals, arrelament social amb contracte: autorització excepcional 1 any, primera autorització 2 anys, renovació de la primera autorització 4 anys.

Quan podré demanar l’autorització de residència de llarga durada?

Independentment de la vigència de les autoritzacions prèvies, es podrà demanar una autorització de residència de llarga durada quan la persona porti 5 anys de residència legal continuada a Espanya, encara que en arribar als 5 anys la persona tingui encara una autorització vigent.

 

 1. AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER COMPTE PROPI (art. 105.3)

 

Quina novetat porta la reforma?

Es demana acreditar que la inversió per la posada en marxa de l’activitat professional o empresarial és suficient, incloent-hi la figura de l’autocupació, però ja no es requereix demostrar que es disposa de mitjans per la manutenció i l’habitatge del primer any d’autorització.

De quina durada és l’autorització?

La primera autorització és per compte aliè, un any de durada. A la renovació es concedirà una autorització de 4 anys, per compte propi i compte aliè. 

 

 1. ARRELAMENT LABORAL (art. 124.1)

 

Quins són els actuals requisits per l’arrelament laboral.

  1. Permanència continuada a Espanya d’un mínim de dos anys.
  2. Estar en situació d’irregularitat administrativa (no ho podran demanar les persones sol·licitants de protecció internacional).
  3. Que la relació laboral es produís estant la persona en situació administrativa regular: estança o residència.
  4. Característiques de la relació laboral que donen dret a l’autorització:
   1. Si la relació laboral va ser per compte aliena: mínim 30h/setmana en un període de 6 mesos o mínim 15h/setmana en un període de 12 mesos.
   2. Si la relació laboral va ser per compte propi: mínim 6 mesos de durada.

 

Quina durada tindrà l’autorització?

Compte propi per circumstàncies excepcionals (1 any) + Modificació a compte propi inicial (2 anys)+ Primera renovació compte propi i compte aliè (4 anys).

Podré demanar un arrelament laboral si la relació laboral va ser estant en situació d’irregularitat administrativa?

No, malgrat que es contempla la possibilitat de demanar una residència per circumstàncies excepcionals quan la relació laboral s’ha produït estant la persona en situació administrativa irregular, aquesta figura ara ja no es regula dins l’arrelament laboral si no dins la Col·laboració amb l’Autoritat (art. 127).

 

 1. ARRELAMENT SOCIAL (art. 124.2)

 

Quins requisits es demana actualment per l’arrelament social amb contracte?

  1. Permanència continuada de 3 anys a Espanya.
  2. Contracte amb salari mínim interprofessional. Ja no es demana una durada mínima del contracte i per tant podria ser vàlid qualsevol tipus de contracte.
  3. Jornada mínima 30 hores /setmana. Es permetrà jornada mínima de 20 hores acreditant que la persona té menors a càrrec, o persones que necessitin mesures de suport per a l’exercici de la seva capacitat jurídica.
  4. Es podrà presentar un contracte o més d’un, que entre tots sumin el SMI. Els contractes podran ser per diferents activitats.

 

Quina durada tindrà l’autorització? 

Compte aliè per circumstàncies excepcionals (1 any) + Modificació a compte aliè inicial (2 anys)+ Primera renovació compte aliè i compte aliè (4 anys).

En el cas de no disposar d’un contracte de feina, quina és la quantia de mitjans econòmics a acreditar? 

El 100% de l’IMV.

 

 1. ARRELAMENT FAMILIAR (art. 124.3)

 

En quins supòsits es pot accedir a un arrelament familiar?

  1. Pare, mare o tutor de menor espanyol a càrrec.
  2. Persona que tingui a càrrec persona espanyola incapacitada amb qui convisqui.
  3. Cònjuge o parella de fet de nacional espanyol.
  4. Ascendents majors de 65 anys d’espanyol o del seu cònjuge o parella de fet.
  5. Ascendents menors de 65 anys, a càrrec de l’espanyol, del seu cònjuge o parella de fet.
  6. Descendents menors de 21 anys d’espanyol, del seu cònjuge o parella de fet.
  7. Descendents majors de 21 anys, a càrrec de l’espanyol, del seu cònjuge o parella de fet.
  8. Descendents d’espanyol d’origen. 

Quina durada tindrà l’autorització? 

 • Autorització per ser progenitor de menor espanyol a càrrec: 5 anys, compte aliè, compte propi.
 • Autorització per ser familiar d’espanyol: 5 anys, compte aliè, compte propi.
 • Autorització per ser fill/filla de progenitor espanyol d’origen: autorització excepcional 1 any+ modificació a autorització inicial 1 any+ primera renovació 4 anys, compte propi, compte aliè.

 

 1. ARRELAMENT PER A LA FORMACIÓ (art. 124. 4)

 

En què consisteix aquesta nova figura?

Quins requisits es demanaran?

  1. Dos anys de permanència continuada en territori espanyol.
  2. Compromís de realitzar una formació:
   • Reglada per a l’ocupació, d’obtenció de certificat de professionalitat, formació per a l’obtenció de la certificació de l’aptitud tècnica o habilitació professional, o
   • Promoguda pels Serveis Públics d’ocupació per a ocupacions incloses al Catàleg de llocs de difícil cobertura, o
   • Permanent en l’àmbit universitari mitjançant cursos d’ampliació o actualització de competència o habilitats.
  3. En el període dels tres mesos següents a la concessió de l’autorització s’haurà de presentar a la Oficina d’Estrangers la matrícula a un curs formatiu amb les característiques anteriors.

Quin tipus de formacions es podran realitzar?

De moment només es coneix el que diu el nou articulat. Caldrà esperar a les noves instruccions per conèixer els detalls concrets amb relació al tipus de formació, durada, centres que la podran impartir, etc.

Podré treballar amb aquesta autorització?

No. Es tracta de només una autorització de residència, que no autoritza a treballar. Per poder treballar, s’haurà de demanar una autorització de residència i treball, durant la durada de l’autorització, presentant un contracte amb Salari mínim interprofessional.

Quina durada tindrà l’autorització de residència?

12 mesos, prorrogable per 12 més si la durada de la formació és superior.

 

 1. COOPERACIÓ AMB L’AUTORITAT (art. 127)

 

 S’inclou en aquest apartat la figura de l’antic arrelament laboral, en el sentit d’una relació laboral tinguda estant en situació administrativa irregular. Es facilitarà una autorització de residència i treball excepcional per col·laboració amb la Inspecció de treball.

 

Quins requisits es demanarà?

  1. Estar en situació administrativa irregular (no es demana un període mínim de permanència.
  2. Acreditar haver tingut, en el darrer any, una relació laboral d’un mínim de 6 mesos mitjançant una acta de la Inspecció laboral o una resolució judicial.
  3. La sol·licitud es podrà presentar tant a instància de part com d’ofici per l’Autoritat laboral.

Quina durada tindrà aquesta autorització i de quin tipus serà?

Compte propi i compte aliè per circumstàncies excepcionals (1 any) + Modificació a compte aliè inicial (2 anys)+ Primera renovació compte aliè i compte aliè (4 anys).

 

 1. Què passa amb la meva autorització de residència/residència i treball actual? (disposició transitòria primera)

 

La teva autorització de residència/residència i treball es mantindrà vigent, i amb les mateixes característiques fins que caduqui.

 

 1. ENTRADA EN VIGÈNCIA DEL REGLAMENT (disposició addicional única)

 

El nou reglament entra en vigor a partir dels 20 dies de la seva publicació. Es a dir, a partir del 16 d’agost de 2022.

 

 1. Com puc conèixer més detalls sobre els requisits que demanaran les Oficines d’Estrangeria per aplicar el nou reglament?

 

Malgrat que a partir del dia 16 d’agost entra en vigència la reforma del reglament aconsellem esperar a que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dicti les instruccions corresponents, concretant els requisits a presentar, principalment en aquelles figures que són noves. En aquest mateix document anirem actualitzant la informació nova que vagi apareixent.

Les noves instruccions es publicaran al següent enllaç:

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionProcedimientos/index.html

 

 1. Principals referències a quanties pel 2022:
  1. IMV (Ingrés Mínim Vital): 491’63 euros/mes
  2. SMI (Salari Mínim Interprofessional, per 14 pagues): 1000 euros/mes
  3. IPREM (Indicador públic de renta d’efectes múltiples): 579’02/mes
Fes un donatiu
infocaritas@caritas.barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons