Sense llar i habitatge / 29/04/2020

Preguntes freqüents relatives a l’habitatge

Publicat per: Càritas Diocesana de Barcelona

Amb la voluntat de respondre dubtes i qüestions relatives a l’habitatge, Càritas Diocesana de Barcelona ha elaborat un seguit de preguntes i respostes que esperem que us siguin útils. Aquest document s’actualitzarà a mesura que apareguin noves qüestions que puguin ser del seu interès.

HIPOTECA

El “Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19” modificat pel “Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19”, regula la possibilitat de sol·licitar una moratòria en el pagament del deute hipotecari.

 1. Què és una moratòria?

És una ampliació del temps per pagar el deute. Per tant, l’obligació del pagament contínua, encara que en un moment posterior.

 1. Quins efectes té la moratòria d’hipoteques?

La suspensió del deute hipotecari durant el termini de 3 mesos. Aquest termini podrà ser ampliat per Acord del Consell de Ministres.

 1. Qui pot acollir-se a la moratòria hipotecària?

El deutor hipotecari que passi a estar en situació d’atur o el deutor hipotecari empresari o professional que hagi sofert una pèrdua substancial d’ingressos o hagi vist caure les seves vendes.

 1. Si em concedeixen la moratòria hipotecària, quins efectes té?

A més de suspendre el pagament de la quota, durant el termini que duri la moratòria, el banc no podrà executar la hipoteca, és a dir, iniciar la via judicial per impagament de quotes durant aquest període. Tampoc generarà interessos ni interessos de demora.

 1. Fins quan puc sol·licitar-la?

Fins passat 1 mes i 15 dies a comptar des del 2 d’abril de 2020, llevat que aquest termini s’ampliï.

 1. Com puc sol·licitar la moratòria?

Presentant una sol·licitud davant el banc o caixa amb la qual tingui contractat el préstec hipotecari

 1. Quin termini té el Banc per resoldre si me la concedeix?

Un termini de 15 dies des que es presenta la sol·licitud.

 1. Quins requisits he de complir perquè me la concedeixin?

Perquè em concedeixin la moratòria he de complir tots els requisits següents:

a) Si soc treballador per compte d’altri, passar a estar en situació d’atur.

b) Si soc empresari o professional: haver patit una pèrdua dels ingressos o una caiguda de les vendes igual o superior al 40%.

c) Ingressos totals de la unitat familiar:

 • Que no superin el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria 537,84€ x 3 = 1.613,52 € / mes.

Aquest límit s’incrementarà:

 • En 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec: a 53,78€
 • En 0,15 vegades l’IPREM per cada fill si la unitat familiar és monoparental: 80,60€.
 • En 0,1 vegades IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar: 53,78€
 • Si algun dels membres de la unitat familiar té declarada una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de quatre vegades l’IPREM: 2.151€ sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 • Si el deutor hipotecari és una persona amb paràlisi cerebralmalaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit previst és de cinc vegades IPREM: 2.689€.

d) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

e) Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració econòmica en termes d’esforç d’accés a l’habitatge, és a dir, que l’esforç de la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys 1,3.

Exemple:

 • Unitat familiar amb ingressos mensuals nets de 1.500€ / mes i una quota hipotecària de 500€ / mes. L’esforç és del 0,333 (= 500/1.500)
 • Per saber si l’esforç s’ha multiplicat per 1,3, cal multiplicar la taxa d’esforç de 0,333 per 1,3. Resultat: 0,4329.
 • En la meva situació actual els ingressos s’han reduït a 1.100€ / mes i la quota del préstec hipotecari es manté. El meu esforç seria 500/1.100€ = 0,454, per tant, superior a la taxa de referència del 0,4329 i estaria complint aquest requisit.
 1. Quin document he d’aportar al Banc juntament amb la sol·licitud de la moratòria

a) Si soc treballador per compte d’altri i he passat a estar en situació d’atur: certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. Es pot sol·licitar a la Seu electrònica del Servei Públic d’Ocupació Estatal(SEPE).

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Nombre de persones que habiten l’habitatge:

 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors. Comprovar si en el teu Ajuntament ho pots sol·licitar per telèfon, internet o correu postal.
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Es pot sol·licitar per correu electrònic enviant al Registre de la Propietat on estigui inscrit l’habitatge habitual, o qualsevol dels Registres de la ciutat on estigui inscrit el teu habitatge habitual, incloent-hi fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar. Llista dels correus electrònics dels Registres de la Propietat.
 • Escriptura de compravenda de l’habitatge.

e) Declaració responsable de deutor o deutors relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret llei.

 1. I si no puc aportar algun dels documents?

Si no puc aportar algun dels documents requerits, ho puc substituir per una declaració responsable que inclogui la justificació de per què no els he pogut aportar.

Quan finalitzi l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, tindré un termini d’1 mes per aportar els documents que hi manquin.

 1. Si soc avalador o fiador, puc sol·licitar la moratòria?

Sí. Sempre que es compleixin els mateixos requisits que els exigits pels deutors hipotecaris que estableix l’apartat 8 d’aquesta pàgina.

 1. Què passa si sol·licito la moratòria i no compleixo amb els requisits?

Seré responsable dels danys, perjudicis i despeses generades per l’aplicació de la moratòria.

També serà responsable el deutor hipotecari que voluntàriament busqui situar-se en els requisits de vulnerabilitat del punt.

EN TOT CAS, CONSULTI AMB LA TEVA ENTITAT FINANCERA

 

LLOGUER DE VIVENDA HABITUAL

 1. Soc titular d’un contracte de lloguer i el termini ha finalitzat durant l’estat d’alarma, què puc fer?

Si el termini del meu contracte de lloguer ha finalitzat durant la vigència de l’estat d’alarma, puc sol·licitar a la propietat una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de 6 mesos.

Durant aquesta pròrroga extraordinària, se seguiran aplicant les mateixes condicions que tinc al meu contracte.

 1. Quins requisits haig de complir per sol·licitar la pròrroga extraordinària per finalització del contracte de lloguer durant l’estat d’alarma?

Només que el contracte de lloguer hagi finalitzat en aquest període.

 1. L’arrendador està obligat a concedir-me la pròrroga extraordinària de 6 mesos?

Sí, llevat que hàgiu arribat a un acord voluntari entre les parts.

 1. Com haig de demanar la pròrroga extraordinària a l’arrendador?

Presentant una sol·licitud a través de qualsevol mitjà en el qual quedi constància que la propietat ha rebut la sol·licitud de pròrroga.

 1. Quin termini tinc per a sol·licitar la pròrroga?

Fins 2 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma.

 1. Visc en un habitatge de lloguer i no podré pagar la renda, què puc fer?

Si l’arrendador és una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor li puc sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

 1. Què és un gran tenidor?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui propietària de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m².

 1. Quin termini tinc per a sol·licitar l’ajornament del pagament del lloguer?

tres mesos, a comptar des del dia 30 abril de 2020.

 1. El propietari està obligat a concedir-me l’ajornament?

Sí. La propietat haurà de triar una de les següents opcions:

 • Una reducció del 50% de la renda arrendatària durant el temps que duri l’estat d’alarma fins a un màxim de 4 mesos.
 • Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà automàticament i que afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma ampliable mes a mes, fins a quatre mesos. El pagament de les quotes durant aquest temps es prorratejaran en tres anys. En aquest cas, la persona arrendatària no tindrà cap mena de penalització i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.
 1. Per demanar l’ajornament de la renda, haig de complir algun requisit?

Sí. Haig de complir tots els requisits següents:

a) Si sóc un treballador per compte d’altri, passar a estar en situació d’atur, estar afectat per un ERTO, o haver reduït la jornada per motiu de cures.

b) Si sóc empresari o professional, haver patit una pèrdua substancial d’ingressos.

c) Que els ingressos de la unitat familiar no superin el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria 537,84€ x 3 = 1.613,52€ / mes.

Aquest límit s’incrementarà:

 • En 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec: a 53,78 €
 • En 0,15 vegades l’IPREM per cada fill si la unitat familiar és monoparental: 80,60€
 • En 0,1 vegades IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar: 53,78€
 • Si algun dels membres de la unitat familiar té declarada una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de quatre vegades l’IPREM: 2.151€ sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 • Si l’obligat a pagar la renda és una persona amb paràlisi cerebralmalaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior a 65% , així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit previst és de cinc vegades IPREM: 2.689€.
 • Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquest efecte, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari.
 • No s’entendrà que s’estigui en un supòsit de vulnerabilitat si la persona arrendatària o qualsevol de les persones de la unitat familiar són propietàries o usufructuàries d’algun habitatge a Espanya.
 1. Quina documentació he d’aportar?

a) En cas de situació legal d’atur: certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual:

 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns: nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) Declaració responsable de deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret llei.

 1. I si no puc aportar tots els documents en aquest moment?

 Es pot substituir per una declaració responsable que inclogui la justificació dels motius que m’impedeixen aportar tots els documents.

Quan finalitzi l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, tindré un mes per aportar els documents que hi manquin.

 1. Si el meu arrendador no és un gran tenidor, ni una empresa i compleixo amb els requisits del punt 22, què puc fer?

 Li puc sol·licitar en el termini de tres mesos a comptar des del dia 30 d’abril de 2020,  l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

 1. Està obligat a concedir-me aquest ajornament?

No. Si la persona arrendadora no accepta cap acord, podré accedir al programa d’ajudes transitòries de finançament.

 1. En què consisteix el programa d’ajudes?

Són unes ajudes transitòries de finançament per a les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, amb un termini de devolució de fins a sis anys, prorrogable a 4 anys més. Aquestes ajudes no suposen despeses ni interessos.

Són unes ajudes finalistes dedicades al pagament de la renda de l’arrendament d’habitatge. Podran cobrir un import màxim de sis mesos de renda.

 On i quan puc sol·licitar aquestes ajudes?

Veure l’apartat: PRÈSTECS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER DE LA VIVENDA HABITUAL

 1. Estava afectat per un procediment de desnonament suspès per la declaració de l’estat d’alarma, s’executarà quan finalitzi l’estat d’alarma?

Si em trobo en una situació de vulnerabilitat econòmica derivada del COVID-19, puc presentar una sol·licitud al jutjat sol·licitant la suspensió extraordinària de l’acte de llançament.

Hauré de complir els requisits de l’apartat 22 d’aquesta pàgina i acreditar-ho aportant els documents de l’apartat 23.

 1. Tinc data de desnonament per ocupació d’habitatge sense títol habilitant, puc sol·licitar la suspensió del desnonament?

No. La suspensió extraordinària del desnonament només afecta les persones vulnerables sobrevingudes pel COVID-19 que tinguin un contracte de lloguer del seu habitatge habitual sobre el qual s’executa el desnonament.

 1. Visc de lloguer en un habitatge de l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

L’Ajuntament ha acordat suspendre el cobrament de les quotes d’habitatges i locals comercials fins al pròxim mes de juliol de 2020.

El pagament de les quotes corresponents als mesos d’abril, maig i juny es faran de forma prorratejada durant 18 mesos, entre juliol de 2020 i desembre de 2021.

 1. Visc a un Habitatge de Protecció Oficial propietat de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

S’ha acordat per part de govern, una moratòria en el pagament del lloguer; se suspenen el cobrament de les rendes del mes d’abril. Aquestes rendes no pagades es prorratejaran durant 12 mesos en els successius rebuts mensuals.

Si s’allarga l’estat d’alarma, s’ampliaria aquesta mesura.

AJUDES PER Al PAGAMENT DEL LLOGUER DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

33. Qui pot sol·licitar l’ajuda?

Les persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID19.

33. Fins quan es pot sol·licitar?

Fins al dia 30 de setembre de 2020.

34. Que requisits haig de complir per a sol·licitar-la?

TOTS els següents:

– La persona arrendatària o algun dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació de desocupació, afectat per un ERTE o hagi vist reduïda la seva jornada laboral per motiu de capellans o altres circumstàncies que suposin una pèrdua d’ingressos.

– Que el conjunt d’ingressos de la unitat familiar, el mes anterior a la sol·licitud, no siguin superiors a 1.613,52 €. Podran ser incrementats per fill a càrrec o persona major de 65 anys (+53,78 €), discapacitat…

– La renda de lloguer més les despeses de subministraments bàsics siguin iguals o superiors al 35% dels ingressos de la unitat familiar.

– Tenir residència a Catalunya

– L’habitatge llogat sigui el seu habitatge habitual.

– S’acrediti el pagament del lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

– L’import del lloguer sigui de 900 € màxim.

35. Per què termini es concedeix l’ajuda?

L’ajuda es pot concedir per un import màxim de 6 mesos, des del mes d’abril 2020.

36. Com és l’import de l’ajuda?

A Barcelona l’import màxim serà de 750 €/mes. L’ajuda en cap cas pot ser superior a la renda de lloguer pactada.

37. Que documentació haig d’aportar per a sol·licitar l’ajuda?

a) Documentació acreditativa del contracte de lloguer i la unitat familiar:

– Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

– Llibre de família o equivalent on consti la unitat familiar.

– Rebuts pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

– Certificat del propietari amb l’import detallat en cas de rebuts no pagats.

b) Documentació relativa als ingressos:

Justificant d’ingressos de l’últim mes de tots els membres de la unitat familiar en edat de treballar

c) Documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge:

Factures dels subministraments bàsics d’aigua, llum, gas, telefonia i quota comunitària.

d) Documentació relativa al pagament de les ajudes:

Sol·licitud de transferència bancària per a realitzar el pagament a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària.

Informació detallada en el següent link: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_ajuts_lloguer_covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

PRÉSTECS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A ARRENDATARIS D’HABITATGE HABITUAL

38. Qui pot demanar el préstec?

Els arrendataris d’habitatge habitual amb contracte en vigor que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID19.

39. Quins requisits han de complir els arrendataris?

Per sol·licitar el préstec, l’arrendatari ha de reunir TOTS els següents requisits:

a) Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar hagi estat afectat per alguna circumstància que impliqui una reducció dels ingressos.

– Passi a estar en una situació d’atur.

– Estigui afectat per un ERTO

– Hi hagi reduït la seva jornada laboral per motiu de cures

– En el cas de treballadors per compte propi, hagi cessat l’activitat.

– Qualsevol altre circumstància sobrevinguda a l’activitat laboral o empresarial que impliqui una reducció d’ingressos a conseqüència del COVID19

b) Que el conjunt d’ingressos de la unitat familiar, el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda, no arribi als 2.689,20 €/bruts.

c) Que la renda de lloguer més els subministraments bàsics (llum, aigua, gas, internet i mòbil…) sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

40. Què s’entén per unitat familiar?

La composta per la persona deutora de l’arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita que resideixin a l’habitatge.

41. Si el contracte de lloguer està signat per més d’una persona, qui ha de demanar el préstec?

Si hi ha més d’un titular en el contracte de lloguer, tots hauran de formalitzar el préstec del qual respondran de forma solidària.

44. Si compleixo amb tots els requisits però tinc alguna propietat o sóc usufructuari d’un habitatge, puc demanar el préstec?

No amb l’excepció que el dret de propietat recaigui sobre una part de l’habitatge obtinguda per herència o transmissió mortis causa o quan el propietari de l’habitage acrediti la no disponibilitat del mateix (per causa de separació, divorci…)

45. On puc demanar el préstec?

En alguna de las següents Entitats de Crèdit:

• Caja Onteniente

• Caja Pollença

• Laboral Kutxa

• Bankoa

• Abanca

• Unicaja

· Liberbank

• Cajamar

• Sabadell

• Santander

• Bankia

46. Quantes vegades es pot demanar aquest préstec?

Una sola vegada.

47. Quina documentació ha de presentar l’arrendatari a l’entitat de crèdit per sol·licitar el préstec?

a) Si està a l’atur: Certificat de l’entitat gestora de les prestacions en el que figuri la quantia mensual percebuda el concepte de prestacions o subsidis per atura.

b) Si es troba en una situació de cessament d’activitat per compte propi: Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o de l’Agència Tributària de Catalunya sobre la base de la declaració del cessament de l’activitat.

c) Persones que viuen en l’habitatge:

– Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet

– Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge actualitzat.

d) Titularitat dels béns:

Certificat cadastral o nota simple del servei d’Índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) Contracte de lloguer en vigor on aparegui l’identificació de l’arrendador o el número de compte corrent de l’arrendador.

f) Declaració responsable adjunta

48. I si no puc presentar tots els documents en el moment de la sol·licitud?

La declaració responsable del punt 8.f) podrà substituir l’aportació d’alguns documents sempre que es justifiqui de forma expressa els motius que impedeixen aportar-los.

Finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, s’hauran d’aportar els documents a l’entitat de crèdit en un termini màxim de 3 mesos.

49. Quines despeses implica la concessió d’aquest préstec per l’arrendatari?

Cap. Aquest préstec no meritarà despesa ni interessos pels sol·licitants.

50. Puc disposar dels diners objecte del préstec?

No. El préstec té un caràcter finalista i s’haurà de destinar únicament i exclusivament al pagament de la renda del lloguer de l’habitatge habitual.

51. Com es formalitzarà el préstec?

Mitjançant un contracte de préstec formalitzat entre l’Entitat de Crèdit i l’arrendatari.

52. Quina quantitat puc demanar?

La quantia del préstec podrà ser del 100% de l’import de 6 mensualitats; l’import màxim del préstec serà 5.400 € (900 €/mes).

53. Quines mensualitats puc finançar?

6 mensualitats, podent ser la primera la corresponent al 1 d’abril de 2020.

54. Quin termini tinc per retornar el préstec?

6 anys.

55. I si ara no puc pagar res?

Es podrà pactar un termini de carència de 6 mesos en els quals no pagaré res.

56. I si arribat el termini màxim establert en el contracte per retornar el préstec i continuo amb problemes per poder retornar-lo?

Puc demanar una pròrroga per un termini de 4 anys més.

Aquesta pròrroga s’ha de demanar passats 3 anys des de la concessió del prèstec i abans dels 6 mesos de finalització de la data de devolució.

Perqué es concedeixi la pròrroga de 4 anys s’ha d’acreditar que persisteix la situació de vulnerabilitat.

57. I si la meva situació econòmica millora, puc cancel·lar o amortitzar le préstec?

Si. Aquesta operació NO generarà despeses ni comissions.

58. Fins a quina data puc demanar el préstec?

Fins el 30 de setembre de 2020

59. L’Entitat de Crèdit em pot obligar a contractar altres productes o serveis addicionals?

No. En cap cas.

60. Com s’ingressarà l’ajuda?

L’Entitat de Crédit l’abonarà directament a l’arrendador (NO A L’ARRENDATARI) amb una periodicitat mensual. S’abonaran les mensualitats meritades i no pagades des de l’1 d’abril de 2020 fins a la signatura del contracte

61. I si l’import del préstec no es destina al pagament del lloguer o les dades aportades per l’arrendatari són falses, no ha aportat totes les exigides o són inexactes, pot tenir conseqüències per l’arrendatari?

Si. Es cancel·larà la part del préstec pendent de pagar i l’arrendatari haurà de retornar les quantitats que ja es van abonar i haurà de reintegrar les despeses, interessos i interessos de demora corresponents.

LLOGUER PER A ÚS DIFERENT AL D’HABITATGE HABITUAL (LOCAL VOMERCIAL INDUSTRIA, DESPATX PROFESSIONAL…)

El “Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo”, regula les mesures d’acord amb les quals, autònoms i
pymes arrendataris, puguin accedir a moratòries o rebaixes en el pagament de la renda del
lloguer sempre que l’immoble llogat estigui afecte a l’activitat econòmica desenvolupada i
l’activitat hagi quedat suspesa per la declaració de l’estat d’alarma, o de no haver quedat
suspesa, s’hagi reduït la facturació del mes anterior al que sol·licita l’ajornament, almenys en un 75% en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior..

Les mesures regulades diferencien entre si l’arrendador té la condició de gran tenidor
(proietari de més de 10 habitatges o superfícies construïda de més de 1.500 m2) o no.

62. En els casos en què l’arrendador sigui un gran tenidor, qui pot sol·licitar la
moratòria?

La persona física o jurídica que compleixi amb els requisits assenyalats a l’encapçalament.

63. Quin termini té per sol·licitar-la?

1 mes a comptar des de l’entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020 (entra en vigor el dia 22 d’abril de 2020).

64. Ha de ser acceptada per l’arrendador?

Si, amb l’excepció qué les parts ja haguessin arribat a un acord. La moratòria s’aplicarà de
forma automàtica.

65. Durant quin termini s’aplicarà la moratòria?

Durant el termini que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID19, sense que es pugui superar, en cap cas, els 4 mesos.

66. En què consisteix la moratòria del pagament de la renda?

En un ajornament del pagament de la renda sense penalització ni meritació d’interessos.
La renda s’ajornarà mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys a
comptar des de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues o a partir de la
finalització del termini de 4 mesos esmentat en el punt 4 i sempre dins del termini de vigència legal del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.

67. A quins acords poden arribar les parts?

Als que voluntàriament decideixin i no siguin contraris a dret. El “Real Decreto-ley 15/2020” preveu la possibilitat (per a petits tenidors extensible a aquest supòsit) de que les parts puguin acordar disposar lliurement de la fiança pel pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En aquest cas, l’arrendatari
haura de reposar l’import de la fiança disposada, en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en el cas que aquest fos inferior a un any.

68. I si l’arrendador és un petit propietari, qui pot sol·licitar la moratòria?

La persona física o jurídica que compleixi amb els requisits assenyalats a l’encapçalament.

69. Què es pot sol·licitar?

L’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que l’esmentat
ajornament o rebaixa de la renda no s’hagués acordat per les parts amb caràcter voluntari.
La norma no fa referència a l’obligació de l’arrendador d’aplicar aquesta mesura.

70. Quin és el termini per sol·licitar-la?

1 mes a comptar des de l’entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020 (entra en vigor el dia 22 d’abril de 2020).

71. A quins acords poden arribar les parts?

Als que voluntàriament decideixin i no siguin contraris a dret.
La norma preveu la possibilitat de que les parts puguin acordar disposar lliurement de la fiança pel pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En aquest cas, l’arrendatari haura de reposar l’import de la fiança disposada, en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en el cas que aquest fos inferior a un any.

72. He d’acreditar que compleixo amb els requisits per demanar la moratòria?

Si, en tot cas.

73. Com puc acreditar que s’ha reduït l’activitat?

Inicialment, mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qua, d’acord amb la informació comptable i d’ingressos i despeses, consti la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior. En tot cas, quan l’arrendador ho requereixi, l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables per acreditar la reducció de l’activitat.

74. Com puc acreditar que s’ha suspès l’activitat?

Mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració tributària o l’òrgan
competent de la Comunitat Autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

75. Té conseqüències la sol·licitud de la moratòria sense complir els requisits?

Si. Els arrendataris que s’hagin beneficiat de l’ajornament temporal i extraordinari en el
pagament de la renda sense complir els requisits establert, seran responsables dels danys i
perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generales per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, sens perjudici de les responsabilitats d’altre ordre q que la conducta pogués donar lloc.

 

SUBMINISTRAMENTS

76. Em poden tallar el subministrament d’aigua, llum i/o gas?

No. Mentre duri l’estat d’alarma no es pot suspendre el subministrament a cap consumidor domèstic en el seu habitatge habitual.

77. Tenia un avís de tall de subministrament per impagament amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. En aquest cas, poden procedir al tall?

No. Durant el temps en què estigui en vigor l’estat d’alarma no computarà a l’efecte dels terminis dels procediments de suspensió dels subministraments iniciats amb anterioritat a l’esmentat període.

78. I si no puc atendre el pagament de les factures de telèfon o l’accés a internet, em poden suspendre el servei?

No. De forma excepcional mentre duri l’estat d’alarma les empreses proveïdores de serveis de comunicacions electròniques mantindran la prestació dels serveis de comunicacions electròniques disponibles pels seus clients a data de l’inici de l’aplicació de l’estat d’alarma, de manera que no podran suspendre’ls o interrompre’ls.

79. Com acredito que el consum és del meu habitatge habitual?

Amb qualsevol mitjà documental que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

80. Haig de renovar el bo social elèctric per finalització del termini, com ho puc fer?

El bo social elèctric es prorroga de forma automàtica fins al dia 15 de setembre de 2020.

81. Soc professional per compte propi o autònom i he hagut de cessar en l’activitat professional o he vist reduïda la facturació a conseqüència del COVID-19. Puc sol·licitar el bo social?

Sí. Per a això ha de complir els requisits que estableix el “Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19” i posar-se en contacte amb la comercialitzadora de referència. Emplenar l’Annex IV del Reial decret llei 11/2020

 

ALTRES FORMES D’ALLOTJAMENT (HABITACIÓ, PENSIÓ…)

82. Visc en una habitació i la persona que me la lloga em vol fer fora, què puc fer?

El passat 14 de març es va declarar l’estat d’alarma a tot el país, amb l’única finalitat de poder afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19. La declaració de l’estat d’alarma ha implicat l’adopció de mesures extraordinàries, entre elles, les més importants, la limitació de la llibertat de circulació.Durant el temps que duri l’estat d’alarma, les persones només podrem circular per les vies d’ús públic en uns supòsits determinats (adquisició d’aliments, productes farmacèutics, assistència a centres sanitaris, entitats financeres, desplaçament i retorn del lloc de treball, assistència i cura de gent gran, menors, persones dependents…). Si no és per algun dels casos legalment establerts, no podem passejar lliurement.

Per tant, si viu en una habitació, pensió… i la persona que li  lloga l’està coaccionant o instant a què abandoni el seu allotjament habitual, mentre duri l’estat d’alarma pot presentar una denúncia davant de qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra.

https://mossos.gencat.cat/.content/home/dadesobertes/comissaries/

 

PRÉSTEC / CRÈDIT (NO HIPOTECARIS)

83. Estic en una situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda pel COVID-19 i no puc pagar el crèdit / préstecs, què puc fer?

Puc sol·licitar una suspensió del préstec, sempre que compleixi els requisits del punt 22 d’aquesta pàgina.

84. Si soc fiador o avalador, puc sol·licitar la suspensió?

Sí. Sempre que estigui en una situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda pel COVID-19 i compleixi els requisits del punt 22 d’aquesta pàgina.

85. Quin termini tinc per demanar la suspensió?

Fins 1 mes després de la vigència de l’estat d’alarma.

86. Quina documentació ha d’acompanyar a la sol·licitud?

La documentació assenyalada en el punt 22 d’aquesta pàgina.

87. Des de quan tindrà efectes la suspensió?

Des del moment en què es presenti la sol·licitud.

88. Quant de temps durarà la suspensió?

Tres mesos ampliables mitjançant Acord de Consell de Ministres.

89. Quins efectes té la suspensió?

El creditor no podrà demanar el pagament de la quota i no es meriten interessos. A més, la data del contracte s’ampliarà pel temps que duri la suspensió sense modificació de cap altra condició pactada.

90. Què passa si no compleixo amb els requisits?

Serà responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació de la suspensió.

 

RECURSOS

1.- DESNONAMENTS (casos excepcionals i no previsibles). Telèfon 010

2.- EMERGÈNCIES MANTENIMENT D’HABITATGES O EDIFICIS DEL PARC PÚBLIC:

Telèfons: 932 915 404 / 932 915 424/ 932 915 406 / 932 918 533 (de 9 a 13:00 hores). Correu: imhab@imhab.cat

3.- TRAMITACIÓ D’AJUTS DE LLOGUER BARCELONA (enviar correu electrònic a l’Oficina d’Habitatge del districte)

– Ciutat Vella: ohcv@bcn.cat

– Eixample: oheix@bcn.cat

– Sants-Montjuïc: ohstm@bcn.cat

– Les Corts: ohlc@bcn.cat

– Sarrià-Sant Gervasi: ohssg@bcn.cat

– Gràcia: ohgr@bcn.cat

– Horta-Guinardó: ohhg@bcn.cat

– Nou Barris: ohnb@bcn.cat

– Sant Andreu: Sant Martí: ohsm@bcn.cat

– Sant Martí: ohsm@bcn.cat

4.- SOL·LICITAR REVISIÓ DE LES QUOTES DE LLOGUER:

Enviar la petició amb la documentació justificativa a imhab@imhab.cat

Fes un donatiu
infocaritas@caritas.barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Deixa un comentari

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons