Migració / 29/04/2020

Preguntes freqüents relatives a la protecció internacional

Publicat per: Càritas Diocesana de Barcelona

SUSPENSIÓ DE TERMINIS. El RD 463/2020, de 14 de març, que acorda l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels terminis administratius, inclosos terminis de prescripció i caducitat.

1. Vull sol·licitar protecció internacional a l’Oficina d’Asil en aquest moment, què haig de fer?

En tractar-se d’un tràmit necessàriament presencial no és possible realitzar aquesta petició en els llocs habituals (Oficina d’Asil). Un cop acabi l’estat d’alarma haurà de demanar una cita.

*IMPORTANT: Durant tot aquest temps la persona o família NO pot ser retornada al seu país d’origen, ja que es garanteix el principi de no devolució.

2.Tinc el volant de manifestació de sol·licitud de protecció internacional i tenia la cita per a fer l’entrevista durant l’estat d’alarma. Què faig?

La cita queda anul·lada. Es prorroga la validesa del document 3 mesos donis de la finalització de l’estat d’alarma. És a dir es prorroga la validesa del document durant l’estat d’alarma i fins al 7 de setembre. Recomanem acompanyar sempre al volant amb la instrucció 9/2020. S’adjunta enllaç

IMPORTANT: Cal demanar nova cita i obtenir un nou volant de sol·licitud. Només tens fins al 7 de setembre per a obtenir-ho.

3. Tinc el volant de manifestació de sol·licitud de protecció internacional i tinc la cita fixada per a després de l’estat d’alarma (després del 7 de juny). Què faig?

En aquest cas es manté la cita. Acudeix a la cita que tens fixada.

4. Tenia cita a l’Oficina d’Asil per a renovar la targeta vermella i me l’han anul·lat.

Estan suspesos tots els terminis. Es prorroga la vigència de la targeta vermella durant l’estat d’alarma i 7 mesos donis de la data d’expiració del document, sempre que no s’hagi notificat resolució denegatòria. Es recomana adjuntar la Instrucció 9/2020 darrere de la targeta vermella. S’adjunta enllaç

5. Tinc el resguard de sol·licitud de protecció internacional (resguard blanc) però em caduca en aquests dies o està a punt de caducar.

El resguard queda prorrogat fins que es prolongui la situació d’emergència sanitària, sempre que el resguard caduqui durant aquest període o que, havent caducat amb anterioritat, es disposés de cita per a renovar-la també durant aquest període d’estat d’alarma.

6. Tengo el resguardo de solicitud de protección internacional (resguardo blanco) y tenía cita para después del estado de alarma.

El resguardo blanco queda prorrogado 9 meses des de la fecha de expiración del documento siempre que no se haya notificado resolución denegatoria. Si tenía cita después del estado de alarma queda anulada. Hay que pedir nueva cita una vez pasados los 9 meses des de la fecha de expiración.

Se recomienda adjuntar la instrucción 9/2020 detrás del resguardo blanco. Se adjunta enlace

7. Tinc la condició de sol·licitant de protecció internacional (targeta vermella) però em caduca o està a punt de caducar durant aquests dies.

Es prorroga la vigència de la targeta vermella durant l’estat d’alarma i 7 mesos donis de la data d’expiració del document, sempre que no s’hagi notificat resolució denegatòria. Queda

anul·lada la cita que tingués durant o després de l’estat d’alarma. Cal demanar nova cita una vegada passats els 7 mesos donis de la data d’expiració Es recomana adjuntar la instrucció 9/2020 darrere del resguard blanc. S’adjunta enllaç

8. Tinc una resolució del Ministeri de l’Interior que em denega la sol·licitud de protecció internacional i abans de l’estat d’alarma estava en termini per a recórrer.

Els terminis han quedat congelats. El dia que s’aixequi l’estat d’alarma començaran a córrer des del dia en què van quedar congelats.

9. Necessito presentar documentació i/o al·legacions al meu expedient de protecció internacional que es troba en tramitació.

La tramitació de l’expedient contínua i no es paralitza durant l’estat d’alarma. Pot presentar les al·legacions i/o documents necessaris per seu electrònica amb certificat digital.

10. Necessito consultar o tinc dubtes respecte a una qüestió concreta del meu expedient de protecció internacional que ja es troba en tramitació.

Pots escriure enviant un correu a oar@interior.es

*IMPORTANT: segons comunicació de la OAR, en aquesta adreça oar@interior.es només s’atendran consultes puntuals relatives a l’expedient que s’està tramitant. NO es facilitarà informació o dubtes respecte a cita prèvia per a tràmits (formalització de la sol·licitud, renovació de documents targeta vermella…).

11. No puc registrar la manifestació de voluntat de sol·licitar protecció internacional i vull accedir als recursos d’acolliment.

Ha de dirigir-se directament a les entitats de primera acollida de cada província, (en el cas de la província de Barcelona la porta d’entrada és el SAIER C/Font Honrada 10) i allí manifestar verbalment la voluntat de sol·licitar protecció internacional. A continuació, li faran signar una declaració responsable de la intenció de continuar el procediment de sol·licitud de protecció internacional quan cessament l’estat d’alarma.

ÀMBIT LABORAL

En aquest apartat recomanem acudir a les FAQs Laboral que regeixen també per a l’àmbit de protecció internacional en el cas de persones que tinguin la condició de sol·licitant de protecció internacional (targeta vermella) que autoritza a treballar.

12. He obtingut la targeta vermella amb autorització d’estada i treball que caduca o ha caducat en aquests dies, estic treballant, ara l’empresa ha realitzat un ERTE i no estic treballant.

Respecte als drets de les persones amb resguard o condició de sol·licitant de protecció internacional, a diferència del procediment d’estrangeria, recordem que la pròrroga de la sol·licitud de protecció internacional NO està condicionada al fet que la persona estigui treballant o no en el moment de la renovació del document. És a dir, si la persona no treballa en el moment de renovació de la documentació, no significa que li vagin a denegar la sol·licitud, ni al revés, ja que la renovació es fa automàticament sense necessitat d’estar treballant, és a dir, la situació laboral de la persona opera de manera independent a la renovació dels documents.

Segons la instrucció 9/2020, la targeta vermella es prorroga i manté la seva vigència 7 mesos després de la data d’expiració sempre que no s’hagi notificat resolució denegant la protecció internacional.

Es recomana imprimir i adjuntar la instrucció 9/2020 darrere de la targeta vermella. S’adjunta enllaç

13. Puc treballar si durant la vigència de l’estat d’alarma es compleixen sis mesos des que vaig formalitzar la meva sol·licitud de protecció internacional (resguard blanc)?

Si durante la vigencia del estado de alarma se cumplen 6 meses desde que formalicé la solicitud de protección internacional y, por tanto, desde que se me expidió el resguardo (blanco) de presentación de solicitud, el resguardo me reconoce el derecho a trabajar, siempre que no se me haya notificado la resolución de mi expediente.

Adjuntar detrás del resguardo blanco la instrucción 9/2020, que en su apartado 5 determina que puedes trabajar. Se adjunta enlace

14. Tengo el resguardo blanco o la tarjeta roja que no pone “Autoriza a trabajar”, y una empresa me quiere contratar, ¿puedo trabajar?

Si se cumplen 6 meses des de la fecha de expedición del documento sí que puedo trabajar, aunque no lo diga en el documento, y siempre que no se haya notificado resolución denegatoria de protección internacional.

Para obtener el nº de SS es necesario presentar el resguardo blanco + la instrucción 9/2020 Se adjunta enlace + el precontrato de trabajo.

 

SISTEMA NACIONAL D’ACOLLIDA

15. Què ocorre amb l’accés al Sistema d’Acollida si el beneficiari no disposa en aquest moment de documentació en vigor?

Tenint en compte les dificultats de renovació de documentació associades a l’Estat d’Alarma, la Secretaria d’Estat de Migracions va emetre una instrucció el passat 19 de març per la qual deixa constància de la suspensió temporal de l’obligació de disposar de documentació en vigor per a continuar percebent les ajudes del Sistema d’Acolliment.

16. Què succeeix amb les ajudes de necessitats bàsiques de les persones que realitzaven formació prelaboral o ocupacional?

Les ajudes de necessitats bàsiques a les persones que realitzaven formació prelaboral o ocupacional abans de la declaració de l’Estat d’Alarma continuen prestant-se encara que la

formació lligada a aquesta prestació no pugui dur-se a terme a causa de les circumstàncies excepcionals causades per la crisi sanitària.

17. Es mantenen els trasllats previstos a places d’acolliment?

Des de esta semana (26 de mayo) se han reanudado los traslados y derivaciones de beneficiarios del sistema a plazas de acogida temporal en cualquier provincia.

18. De quina manera s’està vetllant per la protecció de les víctimes de tràfic durant aquesta situació excepcional?

Les víctimes de tràfic formen part dels citats casos excepcionals quant a la suspensió de trasllats i de beneficiaris del Sistema a places d’acolliment de qualsevol província.

En la instrucció 2020/03/20, la Secretaria d’Estat va preveure mesures específiques per a garantir la protecció tant a aquestes persones com d’altres col·lectius vulnerables, com els associats a violència de gènere, les persones amb discapacitats o amb malalties greus.

19. Com sol·liciten accés al Sistema d’Acollida aquelles persones que no han pogut manifestar la seva voluntat de demandar asil?

L’aplicació de la Instrucció de la Direcció General de la Policia 1/2020 de mesures organitzatives del 13/03/2020 impossibilita la manifestació habitual de voluntat de sol·licitar asil. Per això, durant el període de vigència de l’Estat d’Alarma, està sent possible sol·licitar accés al Sistema d’Acolliment sense aquest requisit previ

Les Entitats de 1r acolliment han rebut per part de la Secretaria d’Estat de Migracions un model de declaració responsable destinat a aquelles persones que no hagin pogut realitzar aquesta manifestació de voluntat de sol·licitar asil.

20. Existeix un protocol de prevenció en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI)?

Tots els centres dependents de la Secretaria d’Estat de Migracions es compleixen els protocols i recomanacions del Ministeri de Sanitat. Les Entitats que treballen amb persones immigrants han rebut la directriu d’assegurar que tots els beneficiaris del Sistema Nacional d’Acolliment atesos durant aquesta crisi sanitària comprenen les mesures adoptades en el marc de la declaració de l’Estat d’Alarma.

21. S’està donant acollida a les persones que han anat abandonant els CIES durant el període de l’Estat d’Alarma?

Sí. Avui dia, s’ha donat acolliment en el nostre Sistema d’Atenció Humanitària a prop de 250 persones que fins ara residien en un dels Centres d’Internament d’Estrangers Madrid, València, Múrcia, Algesires i Illes Canàries. Aquesta acció s’ha dut a terme en coordinació amb la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres.

RECURSOS

SAIER

Des del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona s’informa que, a partir del 26/05/2020, l’atenció presencial de persones en situacions d’urgències socials i jurídiques es realitza en la seu de la C/ Tarragona, 141, de dilluns a divendres.

L’horari d’atenció del servei és el següent:

· Persones en situacions d’urgències jurídiques: de 9.00 a 15.00.

· Personis en situacions d’urgències socials: de 9.00 a 13.00.

La seu de la C/ Font Honrada, 10, limita la seva activitat a l’atenció exclusiva de cites programades i derivacions.

Recordem que el sistema de sol·licitud de cites prèvies en el SAIER torna a estar activat enllaç perquè les persones interessades puguin sol·licitar una primera atenció en el servei, que es realitzarà de manera telefònica.

CEAR Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat

C/ Junta de Comerç, 26, 08011 Barcelona Tfn: 933 01 25 39

ACCEM Servei Jurídic Barcelona

Carrer Casp 118, 3r-4a, 08013 Barcelona

Tel: 934.099.074

Des de la declaració de l’estat d’alarma diferents organismes han publicat un manual amb preguntes freqüents relatives a la protecció internacional. Adjuntem links:

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/faq-soapi-es.pdf

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/covid-19/proteccion-internacional

https://blogextranjeriaprogestion.org/wpcontent/uploads/2020/04/faq_medidas_sem_covid.pdf

ACNUR – Agència de l’ONU per als refugiats correu electrònic spama@unhcr.org

telèfon (de dilluns a divendres de 09.30 a 14.00 i de 15.00 a 17.00):

– Per a temes sobre asil i refugi: +34 661 706 462

– Per a qualsevol altre tema: +34 673 747 950

SOAPI

Servei de l’Ajuntament de Barcelona expert en l’acolliment i acompanyament de persones immigrades. Ofereix informació, orientació, suport i assessorament sobre coneixement de l’entorn, empadronament, obtenció de la targeta sanitària, aprenentatge d’idiomes, tràmits d’estrangeria, drets i deures, associacionisme, oci i cultura i altres temes.

En el marc de les mesures preventives establertes per a contenir l’expansió de la Covid-19, el servei té parada l’activitat presencial però manté la seva atenció telemàticament a través dels següents punts:

Ciutat Vella: 608 746 150 / acollida1@bcn.cat

Eixample: 663 074 852 / acollida2@bcn.cat

Sants-Montjuïc: 625 177 743 / acollida3@bcn.cat

Les Corts: 663 074 852 / acollida2@bcn.cat

Sarrià-Sant Gervasi: 625 177 743 / acollida3@bcn.cat

Gràcia: 625 177 748 / acollida6@bcn.cat

Horta-*Guinardó: 663 137 738 / acollida4@bcn.cat

Nou Barris: 676 105 222 / acollida7@bcn.cat

Sant Andreu: 633 334 258 / acollida8@bcn.cat

Sant Martí: 648 191 666 / acollida5@bcn.cat

Suport SOAPI: 695 152 724 / suportsoapi@bcn.cat

Fes un donatiu
infocaritas@caritas.barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Deixa un comentari

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons