Formació i inserció laboral / 29/04/2020

Preguntes freqüents sobre temes laborals

Publicat per: Càritas Diocesana de Barcelona

Amb la voluntat de respondre els dubtes i qüestions relacionades amb temes laborals, Càritas Diocesana de Barcelona ha elaborat un seguit de preguntes i respostes que esperem que us siguin útils. Aquest document s’actualitzarà a mesura que apareguin noves qüestions que puguin ser del vostre interès.

Règim general

 1. Què és un ERTO?

Són expedients de regulació temporal d’ocupació que duen a terme les empreses. La normativa laboral regula una sèrie de mesures de caràcter temporal que les empreses poden adoptar quan hi hagi causes degudament justificades. Així, entre altres motius, a causa de l’existència de causes de força major temporal, l’empresari pot decidir suspendre els contractes de treball reduir la jornada laboral mitjançant el mecanisme de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), amb la consegüent reducció de sou, mentre duri l’actual situació de crisi.

 1. Quina quantitat es cobra si soc una persona treballadora afectada per un ERTO?

 Les persones treballadores afectades per un ERTO perceben una prestació per desocupació. La quantitat d’aquesta prestació és del 70% de la base reguladora de la cotització de la Seguretat Social durant els 180 dies anteriors al fet causant.

 1. Si estic de baixa, pot afectar-me l’ERTO?

 Si es troba en situació d’incapacitat temporal (IT) o de maternitat o paternitat, i l’inclouen en un procediment de regulació d’ocupació de suspensió o reducció de jornada, no l’afectaran les seves mesures fins que presenti l’alta mèdica o finalitzi el període de descans per maternitat o el permís per paternitat.

 1. Com queda el meu dret a cobrar l’atur després d’un ERTO? Com serà l’atur que cobri?

 La prestació per desocupació que es cobri en l’actualitat derivada d’un ERTO no afectarà l’atur que tinguem acumulat, serà com un extra, i es cobrarà es tingui o no dret a aquest, sense perjudici del període cotitzat pel treballador. L’únic requisit serà estar contractat sempre abans del Reial decret regulador de la flexibilització dels ERTOS, és a dir el 18 de març. En aquest cas, l’Oficina d’Ocupació et donarà d’alta d’ofici amb la finalitat de cobrar la prestació per desocupació.

 1. Quant durar à aquesta prestació?

 La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball.

 1. Com se sol·licita la prestació?

 Les oficines estan tancades, i s’ha de fer la sol·licitud a través de la web del SEPE o trucant al 901 11 99 99. No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar aquestes prestacions.

 1. L’empresa pot rescindir el meu contracte a conseqüència del Coronavirus?

 No. Les empreses poden fer un ERTO, però no un acomiadament. Es pot reclamar en contra de l’acomiadament quan s’aixequi l’estat d’alarma, tenint un termini de 20 dies. Tens dret a sol·licitar un advocat d’ofici.

 1. Acabo de començar a treballar i no tinc el temps suficient de cotització per accedir a l’atur. Tinc dret a rebre la prestació de què parla el govern?

Sí, es reconeix el dret a la prestació contributiva per desocupació a les persones treballadores afectades, encara que no tinguin el període d’ocupació mínim cotitzat.

 1. Què passa si estic en període de prova i em veig afectat per un ERTO?

Un ERTO, en el cas d’una persona treballadora en període de prova, té els mateixos efectes, ja que està contractat i cotitzant a la Seguretat Social i per això tindrà dret a la prestació per desocupació, a excepció que el treballador hagi finalitzat la seva anterior relació laboral per una baixa voluntària (o abandonament del lloc de treball), i no hagin transcorregut més de tres mesos des de la data de baixa voluntària i l’actual període de prova no superat.

 1. L’empresa pot obligar-me a agafar vacances?

 No. Les vacances han de ser pactades per les dues parts. L’article 38.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que les vacances han d’acordar-se de mutu acord entre l’empresa i la persona treballadora. En alguns contractes, s’especifica que l’empresa decideix una part de les vacances de la persona empleada, però ha de notificar-ho, com a mínim, amb menys dos mesos d’antelació. En cas que t’obliguin, has de mostrar la disconformitat de forma escrita. Si fins i tot així t’hi obliguen, pots demandar a l’empresa.

 1. L’empresa pot obligar-me a gaudir d’un permís no retribuït?

L’empresa no pot obligar la persona treballadora a sol·licitar o gaudir d’un permís no retribuït, sinó que s’ha d’acordar amb el treballador, sigui per sol·licitud expressa o, si escau, atenent els actes propis del treballador.

 1. En què consisteix el permís retribuït de caràcter obligatori?

És un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte d’altri, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos). La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020. Durant aquest permís, la persona treballadora conservarà el dret de retribució, incloent-hi salari base i complements salarials.

Aquest permís no s’aplica a les persones treballadores que prestin serveis en els sectors descrits com a essencials. Tampoc a les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat, mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis, entre d’altres.

 1. Soc població de risc, tinc dret a què em donin la baixa? Què ha de fer l’empresa?

No hi ha una baixa genèrica preventiva. En tot cas, l’empresa ha de procedir d’acord amb l’article 25 de la Llei de Prevenció de riscos laborals quan hi ha una persona treballadora especialment sensible per condicions personals o circumstàncies temporals. Haurà de planificar mesures que evitin els danys. En el cas del COVID-19 són personal amb més risc els majors de 60 anys, persones amb problemes cardíacs, problemes d’immunodeficiència, càncer, embarassades… L’empresa ha de planificar l’aïllament, el teletreball i la reducció de l’exposició.

 1. Si un familiar de la persona treballadora es posa malalta per coronavirus, què ha de fer la persona treballadora?

Si els serveis sanitaris decreten la seva quarantena, seran aquests serveis sanitaris els que gestionin la baixa per incapacitat laboral transitòria de la persona treballadora, perquè estigui exempta d’acudir al seu lloc de treball. Aquesta baixa serà també una incapacitat laboral per accident de treball.

 1. Si la persona treballadora es posa malalta, com es tramitarà la baixa o la prestació per incapacitat temporal?

La persona treballadora no ha de realitzar cap tràmit, el mateix servei mèdic que l’atengui serà qui tramitarà la incapacitat laboral transitòria. Aquesta baixa és considerada com a baixa per accident laboral. La prestació que rebrà per aquests dies en lloc del salari serà igual a la que percebria per accident de treball: el 75% de la base reguladora des del primer dia que segueix la baixa laboral, que paga la Seguretat Social. Hi ha molts convenis col·lectius, on s’estableix que l’empresa complementa aquest 75% i augmenta la quantitat fins al 100%.

 1. La persona treballadora pot sol·licitar a l’empresa reducció del seu horari per a la cura de familiar i / o tenir els fills a casa?

Si per motius laborals no és possible realitzar la feina a casa, es pot sol·licitar una reducció de jornada per a la cura de familiars o de fills. El sou també es veurà reduït proporcionalment a les hores que es treballin. Aquesta reducció pot arribar fins al 100% de la jornada. En aquest cas, el contracte es veurà suspès. S’ha de notificar aquesta petició a l’empresa amb 24 hores d’antelació.

 1. Si una persona autònoma ha de tancar el seu negoci, què pot fer?

Pot demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat, limitada a un mes des de l’estat d’alarma (fins al 14 d’abril de 2020) o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma, de prolongar-se aquest durant més d’un mes. Per a això ha de complir els requisits següents:

 • Estar afiliat i d’alta en REPTA o RETMAR en la data de la declaració de l’estat d’alarma.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.

La quantia que percebrà serà el 70% de la base reguladora. És possible també si és soci treballador d’una cooperativa.

18. Si treballo per compte propi, puc sol·licitar una moratòria en el pagament de cotitzacions socials?

Si, es permet que les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social l’activitat de la qual no es trobi suspesa en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020 puguin sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social una moratòria de sis mesos, sense interès, en el pagament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social.

19. Si tinc el contracte de treball suspès per una regulació d’ocupació, puc treballar en una altra empresa?

Si té suspès el contracte per un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTE), pot realitzar una altra activitat laboral, tant per compte d’altri com per compte propi. La suspensió de la relació laboral suposa a la persona treballadora i a l’empresa l’alliberament de les obligacions respectives de treballar i remunerar el treball. No obstant això, la persona treballadora haurà de comunicar al Servei Públic d’Ocupació Estatal les col·locacions que tingui mentre percep la prestació per desocupació, amb la finalitat de suspendre aquesta prestació. En el cas que la col·locació sigui a temps parcial, podrà sol·licitar la compatibilització de la prestació amb el contracte a temps parcial, restant-se d’aquesta prestació la part proporcional al mateix temps que treballi. Per a comunicar la col·locació al Servei Públic d’Ocupació Estatal, es pot realitzar: o A través d’Internet, en www.sepe.es (si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve). o Cridant al telèfon d’atenció a la ciutadania. En l’oficina d’ús del seu domicili, prèvia petició de cita en www.sepe.es o per telèfon.

20. Estic donat d’alta com a treballador autònom en el RETA i a més treballo a temps parcial en una empresa que m’ha inclòs en un ERTE a conseqüència del COVID-19. Tindria dret a percebre la prestació per desocupació?

El treball per compte propi és incompatible amb les prestacions o subsidis per desocupació. Si es trobés donat d’alta com a treballador autònom en la data en la qual quedi afectat per la mesura o en la data en la qual li naixeria el dret, no tindria dret perquè no es trobaria aturat.

21. Què puc fer si la meva empresa s’ha equivocat en comunicar l’inici de la meva prestació en la sol·licitud col·lectiva del ERTE?

Haurà de veure-ho amb l’empresa i que siguin ells els qui es posin en contacte amb la direcció provincial del SEPE que correspon al seu centre de treball. El problema s’esmenarà amb la petició de l’empresa, a través del correu electrònic o mitjançant escrit remès pel Registre Electrònic Central, a més d’amb la modificació del certificat d’empresa, que hauran de tornar a remetre, de contenir també l’error.

22. Puc obtenir la prestació per desocupació reconegudes pel SEPE anticipadament?

En el marc de la gestió de l’emergència sanitària causada pel COVID-19, s’han publicat tres convenis signats pel SEPE amb CECA, amb l’Associació Espanyola de Banca (AEB) i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (Unacc) per a la bestreta de prestacions per desocupació prèviament reconegudes pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, a favor de les persones que tinguessin una prestació reconeguda pel SEPE, a l’efecte de que puguin gaudir de l’import d’aquesta prestació amb anterioritat a la seva data de pagament efectiu pel SEPE.

La finalitat d’aquests convenis és la de millorar la liquiditat de les persones beneficiàries de les prestacions o subsidis per desocupació gestionats pel SEPE, podran ser beneficiàries d’aquestes bestretes les persones a les quals se’ls reconegui una prestació o subsidi per desocupació des de l’1 de maig (inclusivament), amb efectes econòmics entre del 14 de març de 2020 i la data de fi de vigència d’aquests Convenis, sempre que la gestió de la prestació o subsidi sigui competència del SEPE.

Cada persona beneficiària només podrà accedir a la bestreta regulada en aquests Convenis una sola vegada, coincidint amb l’abonament de la primera mensualitat de prestació per desocupació o subsidi a la qual tingués dret després de la sol·licitud de la bestreta. Així, les persones que ho sol·licitin al maig, podran rebre una bestreta per la quantitat corresponent al període entre l’inici de la prestació i el

30 d’abril de 2020. Les persones beneficiàries d’aquestes bestretes no podran modificar el compte bancari d’abonament de la prestació per part del SEPE, fins que es produeixi la compensació de la bestreta rebuda.

23. No he rebut la prestació, Com puc comprovar que el ERTE presentat per l’empresa està aprovat?

Si encara no has rebut cap pagament i vols confirmar si el ERTE està o no ja aprovat pots obtenir aquesta informació consultant en la web del SEPE. En ella hi ha habilitat un espai en el qual aportant unes poques dades (DNI, número de telèfon, la data de sol·licitud del ERTE i el codi IBAN del nostre compte bancari) ens informen de l’estat de la sol·licitud del ERTE.

24. Si el ERTE presentat per l’empresa està aprovat i no he rebut la prestació, Què puc fer?

Les persones que no hagin cobrat la seva prestació pel ERTE hauran de comprovar si existeix algun error o incidència en la tramitació. Per a això, poden informar-se sobre l’estat de tramitació de la seva prestació en la pàgina web del SEPE, per correu electrònic o mitjançant via telefònica, per a veure si està aprovada o denegada, en el contacte gratuït habilitat (900 81 24 00) i/o en els telèfons provincials.

És important poder saber si:

A) Ningú de l’empresa ha cobrat:

El SEPE assenyala que, en aquest cas, les causes més possibles són les següents: l’empresa no ha remès el excel, el codi de compte de cotització és incorrecte o els treballadors pertanyen a un altre codi de compte de cotització (CCC). La solució seria que l’empresa enviï de nou el excel al SEPE, si la causa és la primera, o corregir aquest full de càlcul i remetre-la novament, si és per algun dels altres dos motius.

B) Només algunes persones treballadores no han cobrat:

Moltes persones estan veient com els seus companys o companyes han cobrat la prestació, però elles no. Pot ser que existeixi un error en les dades personals. Pot haver-hi una equivocació en les dades del DNI, que l’entitat de crèdit inclosa no existeixi, que el DNI inserit en el excel correspongui a una altra persona, que el número de compte corrent contingui errors, o que aquesta persona no figuri dins del excel enviat al SEPE. En aquests casos, el SEPE indica que caldria corregir el excel i enviar-ho de nou només amb les modificacions de la persona afectada. Si no figura en el full de càlcul, haurà de presentar una nova “solo amb la persona afectada”.

C) Alguna persona treballadora ha cobrat sense tenir dret o algú ha cobrat un import incorrecte.

Algunes persones han vist com en el seu compte corrent els han ingressat un pagament que no els corresponia i que fins i tot superava el seu salari mensual. Unes altres han rebut una prestació amb un import inferior.

Les causes d’aquestes fallades poden ser les següents:

o S’ha inclòs a aquesta persona en el excel enviat al SEPE sense haver d’estar.

o Per una confusió, figura el seu DNI en lloc del del seu company o companya.

o Figura el seu número de compte corrent en lloc del d’una altra persona.

o Error en intercanviar números de compte.

o Aquestes persones treballaven en més d’una empresa i totes estan en ERTE.

o La prestació s’ha tallat a data de 30 de març.

o No s’ha tingut en compte el reconeixement de l’augment de la prestació per fills/as a càrrec per a persones afectades per ERTE.

o Errors en la base de cotització.

o Errors en el percentatge de reducció de jornada

El SEPE recorda que la persona treballadora ha de retornar l’ingrés i presentar un escrit si es troba en una de les situacions en les quals hi hagi hagut un error en les dades (les quatre primeres causes). D’altra banda, si la causa ha estat perquè treballaven en més d’una empresa i totes han aplicat ERTE, el SEPE indica que ho solucionarà d’ofici i no cal presentar res. El mateix succeeix en el cas que no s’hagin reconegut els fills/as a càrrec.

Persones empleades de la llar (ELL) amb contracte

25. Què passa si la persona treballadora ELL té el COVID-19?

En cas que una persona treballadora d’aquest sector s’infecti amb el COVID-19, té dret d’incapacitat temporal i haurà de procedir de la següent manera:

a) Posar-ho en coneixement de la persona ocupadora.

b) Tramitar la seva baixa per incapacitat temporal. De forma excepcional serà gestionada com accidents de treball i no com a malaltia comuna. Des del primer dia de la baixa percebrà una prestació pública del 75% de la base reguladora, sense perjudici de les millores de Seguretat Social complementària a càrrec de la persona ocupadora. En cas d’acomiadament, se segueix cobrant la prestació per incapacitat temporal fins que es produeixi l’alta, però no es té dret a prestació per atur.

c) En el cas de persones ELL en situació d’internes i si es declara la incapacitat temporal, podran estar fins a un mes al domicili on presten servei, llevat que es recomani l’hospitalització per part dels serveis de salut pública.

26. Què passa si la persona ocupadora té el COVID-19?

En aquests casos, la persona ocupadora està obligada a establir i adoptar les mesures de protecció establertes davant el contagi del coronavirus, per protegir la seguretat i salut de la persona ELL. Si no ho fa, pot donar lloc a una sanció administrativa per part de la Inspecció de treball.

També podria donar-se el cas que sigui la persona ocupadora qui decideixi per aquest motiu:

a) Comunicar la suspensió del contracte de treball, pel que fa a la impossibilitat de prestació de serveis, però vindria obligat el pagament del salari i la seguretat social.

b) Desistir per escrit amb dret a indemnització en el moment del desistiment, i es donaria de baixa a l’empleada en la seguretat social.

27. Pot una persona ELL acollir-se a una reducció de jornada?

Sí, com qualsevol persona ocupada. El RD 8/2020 de 17 de març en el seu art. 6.1 es preveu l’adaptació de jornada per necessitats de cura de familiars fins a segon grau de consanguinitat i per al cònjuge o parella de fet. Les raons que exposa són:

 • Edat, malaltia o discapacitat, necessitat de cura directa per malaltia inclosa les persones contagiades pel COVID-19.
 • Causes provocades per força major (tancament de centres educatius o canvis en la cura habitual de persones que ho necessiten motivat pel COVID-19.)

Aquesta reducció de jornada podria arribar al 100%. En aquest cas, el seu contracte de treball quedaria suspès, no cobraria salari, però l’ocupador estaria obligat a seguir cotitzant a la Seguretat Social.

Si s’opta per una reducció parcial de la jornada, es reduiria el salari equivalent.

28. Quines són les possibles causes d’extinció de la relació laboral durant l’emergència del COVID-19

Els casos d’acomiadament, han de comunicar-se per escrit, i la persona ELL tindria dret a una indemnització de 20 dies per any treballat amb el límit de 12 mensualitats. Les possibles causes són:

a) Per mort de la persona ocupadora: si s’extingeix la relació laboral per aquesta causa, la persona ELL tindria dret a la liquidació de les pagues extres, vacances pendents i a un mes de salari.

b) Per “desistiment”: aquest motiu està recollit de manera “especial” per al sector d’ELL, i en virtut d’aquest, la persona ocupadora podria acomiadar l’empleada sense al·legar cap motiu específic, només la “falta de confiança”.

En cas que l’ocupador/a opti per aquesta via, hauria de procedir de la següent manera:

 • Comunicar per escrit amb preavís de 20 dies, si la relació ha durat més d’un any. 7 dies en cas d’haver durat menys d’un any.
 • Dret a una indemnització de 12 dies per any treballat amb un límit de 6 mensualitats.
 • Donar de baixa en la Seguretat Social. La TH no cobraria la prestació d’atur perquè legalment és una prestació que no té reconeguda en la Llei de la Seguretat Social.

29. Què passa si l’ocupador m’obliga a agafar vacances?

Les vacances han de ser pactades per les dues parts i, en cas de pactar-se, podrien gaudir-se durant aquests moments d’emergència. La qual cosa implicaria seguir mantenint el contracte i l’alta a la seguretat social, mentre duri el temps de vacances acordat. De totes maneres, hi ha 15 dies que poden ser imposats per la persona ocupadora i els altres 15 dies els pot triar la persona ocupada.

30. Com queda la meva situació si soc 1a persona treballadora ELL després de l’aprovació de l’RD 10/2020 de 29 de març?

Les persones que treballen en el sector d’ELL, només podran desplaçar-se al seu lloc de treball si específicament entre les seves funcions està:

 • Atendre a persones grans
 • Atendre infants
 • Atendre a persones dependents o persones amb discapacitat

Per dur a terme aquestes tasques cal tenir un certificat de la persona ocupadora especificant les funcions.

La resta de les persones que treballen com a empleades de llar i que entre les seves funcions no estiguin les anteriorment esmentades (cura de persones grans, menors o discapacitades) no podran desplaçar al seu lloc de treball des del 30 de març fins al 9 d’abril (ambdós dies inclosos), i poden ser sancionades si ho fan. Aquestes persones podran acollir-se al permís retribuït.

31. En què consisteix el permís retribuït?

Mentre duri la limitació per desplaçar-se al centre de treball, la persona treballadora afectada tindrà dret a un permís retribuït. La persona ocupadora haurà de seguir pagant el sou. La persona empleada, a canvi, haurà d’arribar a un acord amb la persona ocupadora per recuperar les hores fins al 31 de desembre de 2020, respectant sempre la durada màxima de jornada per dia, així com els descansos que estableix l’Estatut dels Treballadors.

32. Qui es pot beneficiar i quin és el procediment per a sol·licitar el subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social?

Es poden beneficiar d’aquest subsidi les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social que, estiguessin donades d’alta abans de l’entrada en vigor estant del Reial decret 463/2020, de 14 de març, estat d’alarma i que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.

b) S’hagi extingit el seu contracte de treball per:

· la causa d’acomiadament recollida en l’article 49.1.k) de l’Estatut dels Treballadors

· el desistiment de la persona ocupadora

· per mort o qualsevol altra causa de força major imputable a la persona ocupadora que impossibiliti definitivament la prestació del treball, sempre que les causes que determinin l’extinció del contracte siguin alienes a la voluntat de la persona treballadora i es deguin a la crisi sanitària del COVID-19.

El subsidi extraordinari haurà de sol·licitar-se presentant el formulari disponible en la seu electrònica -SEPE- (https://sede.sepe.gob.es) degudament emplenat.

Per a acreditar les causes que donen dret al subsidi cal diferenciar dos supòsits:

a) En el supòsit de disminució total o parcial del servei, es podrà acreditar mitjançant una “declaració responsable” signada per la persona ocupadora o persones ocupadores si són vàries. El MODEL de declaració responsable l’ha facilitat el SEPE, així com les instruccions per a emplenar-ho i es pot descarregar a: http://www.sepe.es/sitesepe/contenidos/covid-19/documentos/sistema-especial- emprats-llar/instruccions-DR-ocupador.pdf o http://www.sepe.es/sitesepe/contenidos/covid-19/documentos/sistema-especial- emprats-llar/SEEH_DR_Ocupador_*Regimen_*SEEH_R.pdf

b) En el supòsit d’extinció del contracte de treball, podrà acreditar-se per mitjà de carta d’acomiadament, comunicació del desistiment de la persona ocupadora, o documentació acreditativa de la ba

(Quan es comuniqui la baixa a la Seguretat Social és MOLT IMPORTANT que en la causa de la baixa es marqui: extinció del contracte per causa aliena a la persona treballadora).

La sol·licitud d’aquest subsidi es podrà presentar des del 5 de Maig de 2020 fins a un mes després de la finalització de l’Estat d’Alarma.

A la següent pàgina web del SEPE es poden descarregar els formularis: ww.sepe.es/homesepe/covid-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas- llar.html

 

INFORMACIÓ RELATIVA A EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

 • Les oficines estan tancades al públic fins a nou avís.
 • Totes les cites prèvies queden anul·lades i es reprogramaran quan sigui possible.
 • Per a qüestions relacionades amb la prestació atur es pot trucar al telèfon 93 619 09 98 del SEPE o també es pot contactar a través del web: sepe.es
 • Les inscripcions com a demandant d’ocupació, així com les renovacions de les demandes d’ocupació queden automàticament prorrogades. Si la persona havia estat inscrita prèviament, es realitzarà d’ofici. En el cas de ser la primera inscripció, es podrà realitzar el tràmit telefònicament a l’oficina que els correspongui per codi postal (consultar aquí).
 • En el cas de les tramitacions relacionades amb la RGC, automàticament queden prorrogats els terminis. Es continuaran pagant les prestacions de forma automàtica.
 • Com puc consultar l’estat de la meva prestació per desocupació en la seu electrònica? Cal entrar en https://sede.sepe.gob.es i accedir a la pestanya “procediments i serveis”. Selecciona l’apartat “persones”. Selecciona “consulti les dades i rebut de la seva prestació”. Després clica en “consultes de la prestació” i selecciona “dades de contrast”. Introdueix el teu NIF/DNI, les 10 últimes posicions del teu compte bancari que vas donar per a cobrar i el teu número de telèfon. Si la teva prestació està reconeguda podràs veure la quantia i la durada.

 

RECURSOS D’INTERÈS

SOC

Telèfon gratuït: 900.800.046 / horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h

També es pot trobar més informació a:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Nou-telefon-gratuit-per-a-tramits-i-consultes-de-la-ciutadania

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-covid-19/index.html

 

BARCELONA ACTIVA

La via per a sol·licitar assessorament laboral és la següent:

Cal registrar-se en l’activitat “Assessorament en drets laborals” via la web de Barcelona Activa, www.barcelonactiva.cat/dretslaborals. Tota persona que vulgui sol·licitar assessorament haurà d’estar registrada en aquesta web o haurà de donar-se d’alta. També hi ha un numero de telefono, el 900 533 175, que és la centraleta de Barcelona Activa on s’atén de 9 a 18 h, de dilluns a divendres.

Servei gratuït d’assessorament personalitzat i atenció sobre drets laborals a totes les persones treballadores a:

Sants-Montjuïc

Telèfon: 93 234 61 22 / horari: dilluns de 9.30ha 14.30h, dimecres de 14 a 19h i divendres de 10 a 15h.

Correu electrònic: dretslaboralssm@barcelonactiva.cat

Nou Barris

Telèfon: 93 234 61 21 / dilluns de 9:30 h a 19h i dimecres de 9:30 h a 15h

Correu electrònic: dretslaboralsnb@barcelonactiva.cat

 Ciutat Vella

Telèfon: 93 234 61 20 / m arts de 9 h a 18h i dijous de 10 h a 17 h

Correu electrònic: dretslaboralscv@barcelonactiva.cat

 

Assessorament en cas de servei domèstic

Telèfon: 93 234 61 22 / dilluns de 9.30 a 18.30 i dimecres de 9.30 a 14.30

Correu electrònic: dretslaboralsssm@barcelonactiva.cat

 

SOAPI

Servei d’orientació i acompanyament per a persones migrades de l’Ajuntament de Barcelona.

 La persona interessada ha d’adreçar-se el seu districte de residència:

Ciutat Vella: acollida1@bcn.cat / Tel. 608 746 150

Eixample: acollida2@bcn.cat / Tel. 663 074 852

Sants- Montjuïc: acollida3@bcn.cat / Tel. 625 177 743

Les Corts: acollida2@bcn.cat / Tel. 663 074 852

Sarrià -Sant Gervasi: acollida3@bcn.cat / Tel. 625 177 743

Gràcia: acollida6@bcn.cat / Tel. 625 177 748

Horta-Guinardó: acollida4@bcn.cat / Tel. 663 137 738

Nou Barris: acollida7@bcn.cat / Tel. 676 105 222

Sant Andreu: acollida8@bcn.cat / Tel. 633 334 258

Sant Martí: acollida5@bcn.cat / Tel. 648 191 666

 

Servei jurídic pla acollida poble sec

Ofereix serveis d’assessorament en drets laborals

Correu electrònic: serveijuridicpspt@gmail.com

CCOO

Telèfon: 93 100 000 / horari: de dilluns a divendres de 9h a 19h . Dissabtes i diumenges de 9h a 14h

UGT

Telèfon: 93 295 61 00

Col·lectiu Ronda:

Telèfon de contacte 932 68 21 99, també ha creat una pàgina web per a informar de les novetats legislatives sobre ocupació Coronavirus. www.cronda.coop/coronavirus.
Fes un donatiu
infocaritas@caritas.barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Deixa un comentari

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons